نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند


خلاصه بگویم:


تو ناب ترین هدیه ی زندگی ام هستی...


مهربان... دوست داشتنی ... و زیبا ...


من عاشقت شدم ...


راه دیگری نبود.


  • امیر