نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

۱۳/۹/۹۲

از صبح کلاس داشتیم. ظهر ناهارو تو سلف دانشگاه خوردیم. بعد خانومم رو رسوندم خونه و خودم هم رفتم کلینیک.حدودای پنج که داشتم برمیگشتم منزل، تو این فکر بودم که سر راه، یه پیتزایی چیزی بگیرم. که دیدم همسرخانوم اس ام اس داده: مشترک گرامی بدو بیا خونه یه کاسه آش رشته منتظرته! :-)


خلاصه در معیت عیال نشستیم و با نوای تار آقا علی‌اکبر فراهانی، آش رشته خوردیم (یه قبای قجری کم داشتم فقط!:دی)


اگر از تـــــو جدا باشم، نباشـم


به غیری آشنـــــا باشم، نباشـم


من بی‌دست و پا در زیر تیغت


به فکر دست و پا باشم، نباشـم
یعنی من و ایشون رو بردارید ببرید عصر ناصرالدین شاه ، همونقدر جا می‌افتیم که در قرن بیست و یک !


  • امیر