نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند

نفس عمیق

نفس هایی هست، که فقط در حضور تو عمیق اند


۱۸/۱۰/۹۲

رفته یک تیکه کاغذ چسبانده پشت یخچال و روی اش نوشته:


کارهای انجام شده در این هفته:


شستن ظرف ها شنبه ویکشنبه و دوشنبه هدیه

جا به جا کردن لیوان ها ونایلون ها شنبه هدیه

ناهار شنبه ویکشنبه هدیه

جاروبرقی در تمام خانه یکشنبه هدیه


رفتم زیر کاغذش نوشتم:


پاسخگویی به تلفن در تمام روزهاو ساعت ها امیر

چیدن بشقاب های ناهار و سفره آرایی وتزیین امیر

مطالعه ی روزنامه واینترنت وکامنت گذاری امیر

کشیدن بار فرهنگی خانواده به تنهایی بر دوش امیر

وبالاخره خرید یک سطل ماست وچوب شور از سوپر سر کوچه امیر

  • امیر